คำประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา

ในทรรศนะของรุสโซ
มนุษย์ในสภาวะธรรมชาตินั้นมีความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่
แต่อารยะธรรมก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและการเปรียบเทียบ
และการกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาตินั้นเป็นไปไม่ได้หรือไม่เป็นที่ต้องการ
มนุษย์จึงต้องหาวิธีประนีนอมประนอมด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างมีเสรีภาพโดยทุก
คนในสังคมยอมเสียสละสิทธิและเสรีภาพของตนบางส่วนให้แก่รัฐ
…เมื่อทุกคนยินยอมที่จะเชื่อฟังรัฐจึงเท่า กับเป็นการเชื่อฟัง ตนเอง
และรัฐสามารถถูกล้มล้างได้หากใช้อำนาจผิดไปจากเจตจำนงของสังคม
ทฤษฎีสัญญาประชาคมของรุสโซมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
"คำประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา" ดังที่ได้ระบุไว้ว่า

“พวก เราถือว่าความจริงเหล่านี้มีความชัดเจนในตัวของมันเอง
ความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้มีความเท่าเทียมกัน (ALL MEN ARE
CREATED EQUAL) ความจริงที่ว่าพวกเขาได้รับมอบสิ่งต่างๆจากผู้สร้าง
พร้อมด้วยสิทธิที่ไม่อาจพรากไปจากพวกเขา อันได้แก่ สิทธิในชีวิต อิสรภาพ
และ การแสวงหาความสุข ดังนั้นเพื่อที่จะประกันสิทธิเหล่านี้
รัฐบาลได้รับการจัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้คน
โดยพวกเขาได้รับการยินยอมให้ใช้อำนาจปกครอง เมื่อใดที่รัฐบาลชุดใด
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบลักษณะใดก็ตามแต่
ได้กลับกลายมาเป็นผู้ที่บ่อนทำลายสิ่งเหล่านี้ซะเอง
ประชาชนก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือล้มรัฐบาลนี้
และที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ที่วางอยู่บนรากฐานของหลักการเช่นว่านั้น
และจัดระบบอำนาจของรัฐบาลในรูปแบบลักษณะที่ปรากฏให้เชื่อได้ว่า
จะก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบสุขต่อพวกเขา
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

คำประกาศอิสระภาพของสหรัฐ อเมริกาได้พัฒนา
มาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
โดยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุใช้งานยืนยาวที่สุดในโลก
และถือว่าเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญให้กับอีกหลายประเทศทั่วโลก

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s