Star Spangled

Star
Spangled เป็นเพลงชาติสหรัฐอเมริกา แต่งขึ้นโดย ฟรานซิส สก๊อต คีย์
ในปี 1814 โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตอนที่เขาเห็นป้อมปราการแมคเฮนรี่ถูกถล่มเสียหายโดยกองราชนาวีแห่งราชอาณาจักรบริเตนในสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรบริเตน (บริเตนใหญ่และอาณานิคมในอเมริกาเหนือหรือแคนาดา) เมื่อปี 1812

ภายหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐ
อเมริกาต่อสหราชอาณาจักร
สิ้นสุดลงเมื่อปี 1783 ความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสองยังคงมีสืบเนื่องต่อมาทั้งในเรื่องดินแดน
และการค้า
สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดสงคราม
เมื่อ
ปี 1812 คือในขณะนั้นราชอาณาจักรบริเตนกำลังอยู่ในภาวะสงครามกับราชอาณาจักรฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจคู่แข่งในสงครามนโปเลียนซึ่งปะทุขึ้นในยุโรประหว่างปี 1803-1815
ระหว่างนั้นสหราชอาณาจักรพยายาม
ปิดกั้นการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรฝรั่งเศส โดยสหรัฐอเมริกาอ้างว่าตนเองเป็นกลางและเห็นว่าการปิดกั้นดังกล่าวไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ในทางตรงกันข้ามราชอาณาจักรบริเ
ตน
มองว่าแม้สหรัฐอเมริกาจะประกา
ศว่า
ตนเป็นกลางแต่ก็ทำตัวเป็นภั
ยคุก
คามต่อตนโดยการไม่ให้ความร่
วมมือ
ในการปิดล้อมการค้าต่อฝรั่
งเศส
และการค้ากับฝรั่งเศสนั้นเป
็นการ
ให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสท
างอ้อม

สงคราม
เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 1812 สหรัฐอเมริกายกกองกำลังสองพันนา
ยข้ามแม่น้ำดีทรอยท์เข้าไปยึดเมืองแซนด์วิชในแคนาดา
กองทัพราชอาณาจักรบริเตนจึงทำกา
รโต้
กลับอย่างหนักหน่วง ในขณะนั้นราชอาณาจักรบริเตนเป็น
มหาอำนาจของโลก
ในขณที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งเป็นปร
ะเทศ
เกิดใหม่ ราชอาณาจักรบริเตนมีอำนาจทางการ
ทหารเหนือกว่ามากอีกทั้งสหรัฐอเมริกายังมีความขัดแย้งกันเองภายในอีกด้วย
(มลรัฐนิวอิงแลนด์คัดค้านสงคราม
และ
ปฎิเสธที่จะส่งทหารและเงินทุ
นมา
ช่วยรบ) กองกำลังราชนาวีของราชอาณาจักรบ
ริเตนสามารถปิดกันแนวชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงการค้าและการส่งออกสินค้าของสหรัฐอเมริกาได้อย่างสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้นกองกำลังของราชอาณาจักรยังสามารถบุกเ้ข้าไปโจมตีเมืองสำคัญๆตามแนวชายฝรั่งซึ่งรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีอันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
สถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งในกร
ุงวอชิงตัน
ดีซีรวมถึง "ทำเนียบขาว" อันเป็นสัญลักษณ์และศูนย์กลางกา
รปกครองของสหรัฐอเมริกาได้ถูกเผาราบเป็นหน้ากลอง เหตุการณ์
"เผากรุงวอชิงตันดีซี" นี้สร้างความเจ็บช้ำให้แก่อเมริ
กันชนยิ่งนัก

ในสมรภูมิบัลติมอร์
มลรัฐแมรี่แลนด์ ณ ป้อมปราการแมคเฮนรี่ ริมชายฝั่ง ฟรานซิส สก๊อต
คีย์สังเกตเห็นว่า ถึงแม้กองทัพราชนาวีบริเตนจะระด
มยิงปืนใหญ่เข้าถล่มหามรุ่งหามค่ำเท่าใด แต่ธงชาติสหรัฐอเมริกา (Star
Spagled Banner Flag ซึ่งมีดวงดาว 15 ดวงและลายคาดขวางมีลักษณะคล้ายก
ับธงชาติสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน) ยังคงดำรงเด่นและปลิวไสวอยู่บนป้อมปราการแมคเฮนรี่
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแต่งเพ
ลง
Star Spangled ซึ่งต่อมาถูกใช้เป็นเพลงชาติขอส
หรัฐอเมริกาตราบจนทุกวันนี้
ปัจจุบันธงผืนดังกล่าวยังคงถูกเ
ก็
บรักษาไว้ในพิพิธพันธ์สมิธโซเ
นี่
ยนในกรุงวอชิงตันดีซี

ปล. ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปชมธงชาติผืนดังกล่าวเมื่อครั้งเดินทางไปเที่ยววอชิงตันดีซี
ภายในพิพิธพันธ์มีนิทรรศการบอกเ
ล่า
เรื่องราวความเป็นมาของเพลงช
าติ
สหรัฐอเมริกา และมีการกล่าวถึงสาเหตุของสงครา
มในทำนองว่า
สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องต่อสู้เพ
ื่อ
ต่อต้านการข่มเหงรังแกอย่างไ
ม่เป็น
ธรรมโดยราชอาณาัจักรบริเต

ในสายตาของอเมริกันชนบางคนถึงกั
บมอง
ว่าสงครามปี 1812 นี้เป็น สงครามประกาศอิสระภาพครั้งที่สอ
งเลยทีเดียว
แต่ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานผู้เข
ียน
ก็ได้อ่านบทความท่องเที่ยวกร
ุงวอชิงตัน
ดีซีบนเว็บไซท์บีบีซี
ของ
อังกฤษ โดยมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์ขอ
งกรุงวอชิงตันดีซีว่า
กองทัพอังฤษเคยเผากรุงวอชิงตันด
ีซี
เสียราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็
นการ
ตอบโต้สหรัฐอเมริกาที่เข้าโ
จม
ตีดินแดนอาณานิคมของตนในแคนาด
าก่อน
(บทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ประวัติศาสตร์มีสองด้านเสมอ
แล้วแต่ว่าใครเป็นผู้เขียน)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s